Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Szczecin
Herb PUP Szczecin

Czwartek 18.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

 

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZCZECINIE


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego 
w przypadku zbierania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r ), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą w 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 39 – reprezentowany przez Dyrektora urzędu.
 2. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jest powołany Inspektor Ochrony Danych,  z którym można  skontaktować się pod numerem telefonu: +48 91 42 54 926 lub  e-mail: iod@pupszczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f oraz  art. 9  ust. 2 lit. a, b, f, g RODO w celu:
 • realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065. ze zm.) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym; 
 • wykonania umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, współpracy z kontrahentami, obsługi procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób;  
 1.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi zawarto umowy powierzenia danych lub na podstawie innego instrumentu prawnego;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
 3. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 
 • w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody,
 1. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 2. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
 •  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określony w ustawie z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 541369

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X