Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Podstawowym celem ustawy z dnia 11 sierpnia  2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora  publicznego (Dz. U.  z 2021 r. poz.1641)(dalej ustawa) było wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 13 preambuły dyrektywy 2019/1024  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2021 r.,

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej, także w formie otwartych danych określone zostały w ww. ustawie.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników  informacji sektora publicznego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego), w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie jest przestrzeganie:

 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podanie pełnej nazwy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;
 • obowiązku informowania o tym że informacja została przetworzona, modyfikacji uległa jej treść;
 • zamieszczania przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie zgodnie z poniższym:

Gmina Miasto Szczecin – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora  publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Gmina Miasto Szczecin – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej na wniosek informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a także za rezultaty przetworzenia ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego  wytworzona w Gminie Miasto Szczecin – Powiatowy Urząd  Pracy w Szczecinie  jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zgodnie z art. 18 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie lub w portalu danych lub została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat lub będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone, wnioskodawca na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy składa wniosek, zawierający w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub  formie wskazanej we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli już są udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu  i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w innym niż Biuletyn Informacji Publicznej systemie teleinformatycznym.

Wypełniony wniosek można złożyć w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w pokoju 257, lub za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: pupszczecin@pupszczecin.pl. Ewentualnie można  skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie na platformie ePUAP.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu

W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o  warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie  stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54,159 i 1598) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego  podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz otwartości danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie

Wytworzył:
Udostępnił:
Serwisu Administrator
(2016-06-15 14:01:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasiewicz Marcin
(2021-12-29 13:42:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki