Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1100),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 630).

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku pracy należy m.in.:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  3. opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1100).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Serwisu Administrator
(2017-04-05 11:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kuźmiński Sebastian
(2021-09-01 09:04:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki