Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22.

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności.

Treści niedostępne

 • część plików .PDF to skany dokumentów, które dotyczą rozporządzeń. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u
 • część zdjęć, grafik oraz załączników jest pozbawiona opisu alternatywnego

Treści wyłączone

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej Sebastian Kuźmiński – tel.: 91-42-54-965, email: skuzminski@pupszczecin.pl
 • do kontaktu w sprawach dostępności architektonicznej np. Izabela Chorąży – tel.:91-42-54-928, email: ichorazy@pupszczecin.pl
 • do kontaktu w sprawach dostępności komunikacyjnej Magdalena Biernacka – tel,: 91-42-54-958, email: mbiernacka@pupszczecin.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: pupszczecin@pupszczecin.pl a także dzwoniąc na numer telefonu 91-42-54-950.

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane: - dane osoby zgłaszającej żądanie, - wskazanie strony internetowej lub jej elementu, która ma być dostępna cyfrowo, - wskazanie sposób kontaktu osoby występującej z żądaniem, - jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji
 • Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym osobę wnioskującą i może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 39 w Szczecinie prowadzą dwa wejścia, na których umieszczona jest informacja o godzinach otwarcia Urzędu również w języku Braile’a. Wejście główne „A" jest utwardzone i oznakowane odpowiednimi taśmami dla osób niedowidzących, a przed drzwiami głównymi znajduje się próg oznakowany taśmą ostrzegawczą (ostre kolory). Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się Informacja (punkt informacyjny) wyposażona w pętlę indukcyjną, a po stronie lewej winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tuż przy windzie znajduje się tablica z informacją o rozkładzie pomieszczeń. Pracownik punktu informacji udziela pomocy lub kieruje na odpowiednie stanowisko.

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie znajduje się na parterze w boksie 10 na Sali Obsługi Klienta (wejście „B"). Wejście „B" do budynku prowadzi od strony parkingu PUP, gdzie wyznaczone są dwa miejsca parkingowe odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku „B" Urzędu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest pokryta gumkami antypoślizgowymi i odpowiednio wypłaszczona. Drzwi wejściowe zostały oklejone taśmą ostrzegawczą o jaskrawych kolorach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Urzędu jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiada schody oraz windę. Krawędzie pierwszego i ostatniego biegu schodów są oznaczone poprzez naklejenie kontrastowej taśmy. Ponadto schody wyposażone są w poręcze oznaczone w języku Braile’a określające kierunek. Winda wyposażona jest w komunikator głosowy i posiada wymiary oraz wyposażenie umożliwiające przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznakowane są w języku Braile`a oraz mają podświetlone obwódki w kontrastowych kolorach. Korytarze prowadzące do sali obsługi klienta są ogólnie dostępne i przestronne.

Wszystkie zawieszone i wystające na korytarzach elementy zostały oznakowane kontrastową taśmą. Na każdej z kondygnacji znajduje się toaleta w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych. Większość stanowisk w tym punkt informacyjny oraz stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych posiadają obniżone blaty dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób z niskorosłością. W Salach Obsługi Interesantów zamontowano system informacji wizualnej oraz głosowej, informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwienia spraw. Część pracowników jest przeszkolonych i posługuje się językiem migowym. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla klientów posiadają opisy w języku Braile’a (pokoje, boksy, toalety), a przy pokojach dodatkowo wywieszone są etykiety zawierające informacje zapisane z zastosowaniem kodu QR.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są one na parkingu Urzędu na wprost wejścia „B". Przy wejściu „A" umieszczony jest znak informacyjny o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. Asystenta.
2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.
4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
5. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:
a) polskiego języka migowego PJM,
b) systemu językowo-migowego SJM.
6. Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika Urzędu posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
7. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
8. W celu skorzystania z pośrednictwa profesjonalnego tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
10. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
11. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.
12. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
1) do kontaktu w sprawach dostępności komunikacyjnej Magdalena Biernacka – tel,: 91-42-54-958, email: mbiernacka@pupszczecin.pl
2) faksem na numer: 091-422-55-33
3) listownie na adres: ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
13. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobą posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
14. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 

 

Wytworzył:
Sebastian Kuźmiński
(2020-09-23)
Udostępnił:
Kuźmiński Sebastian
(2020-10-14 12:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kuźmiński Sebastian
(2023-03-30 14:42:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki