Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania  informacji przetworzonej w takim zakresie,  w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,

Prawo to przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w  Szczecinie następuje poprzez :

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy  w  Szczecinie,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych,  jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, który nie trzeba  uzasadniać.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej,  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

WNIOSEK

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz  o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ww. ustawy tzn., że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.

Zarządzenie nr 51/2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Serwisu Administrator
(2011-11-15 12:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasiewicz Marcin
(2021-12-29 13:31:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki